சான்றிதழ்

சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு ISO14001

தர அமைப்பு ISO9001

Achiievemeint awarid

சான்றிதழ் RSP_ CERT_ FSC_ COC_ NEWSPAPERING_ 004920_ 20_e

FSCcertificate Ningbo செய்தித்தாள் 005882 v1.0

ISO09001

ISO14001